Thursday, August 27, 2009

Karpanai EndralumkaRpanai endRAlum ... kaRchilai endRAlum
kaRpanai endRAlum ... kaRchilai endRAlum kandhanE unai maRavEn

nee ...
kaRpanai endRAlum ... kaRchilai endRAlum kandhanE unai
maRavEn

aRpudhamAgiya arutperum sudarE
aRpudhamAgiya arutperum sudarE
aRpudhamAgiya arutperum sudarE

aRumaRai thEdidum karuNaiyang kadalE
aRumaRai thEdidum karuNaiyang kadalE
kaRpanai endRAlum ... kaRchilai endRAlum kandhanE unai
maRavEn


niRpadhum nadappadhum nin seyalAlE
niRpadhum nadappadhum nin seyalAlE
ninaippadhum nigazhvadhum nin seyalAlE
ninaippadhum nigazhvadhum nin seyalAlE

kaRpadhellAm undhan kanimozhiyAlE
….
kaRpadhellAm undhan kanimozhiyAlE
kANpadhellAm undhan kaNvizhiyAlE
kANpadhellAm undhan kaNvizhiyAlE


kaRpanai endRAlum ... kaRchilai endRAlum kandhanE unai
maRavEn

kandhanE unai maRavEn
kandhanE unai maRavEn
kandhanE unai maRavEn


1 comment:

Followers